Privacyverklaring MZSalarisverwerking

Dit is de privacyverklaring van MZSalarisverwerking. In dit document wordt uitgelegd hoe MZSalarisverwerking omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht MZSalarisverwerking de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking
Bij het verlenen van de diensten van MZSalarisverwerking worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met MZSalarisverwerking bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website (www.MZSalarisverwerking.nl) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van MZSalarisverwerking, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens
MZSalarisverwerking verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens
– Financiële gegevens
– Gegevens over evt. ziekte van een werknemer
– Gegevens over het dienstverband van een werknemer
– Klantnummer
– Identiteitsbewijzen waaronder BSN
– Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie

Indien van toepassing, kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals over het lidmaatschap van een vakbond van een werknemer.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die MZSalarisverwerking biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, het verwerken van de salarisadministratie, verrichten van pro form berekeningen, diverse aanmeldingen bij instanties, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door MZSalarisverwerking verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten, waaronder verstaan: (I) salarisadministratie van de klant verwerken, (II) pro forma berekeningen (III) diverse aanmeldingen bij instanties zoals UWV, Belastingdienst,
pensioenfondsen e.d., en (IV) het aanvragen van een loonheffingennummer;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn
De door MZSalarisverwerking verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden
MZSalarisverwerking deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

1. Het UWV, ten behoeve van de hoogte van afdrachten van de (arbeidsongeschikte) werknemer. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, en financiële gegevens.
2. De Belastingdienst, ten behoeve van de afdrachten van de werknemer. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, en financiële gegevens.
3. Diverse pensioenfondsen ten behoeve van betalen aan het pensioenfonds van werknemers. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
4. Diverse sociale fondsen ten behoeve van werknemers. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
5. Diverse Arbodiensten ten behoeve van de afhandeling van een zieke werknemer en de financiële gevolgen. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
6. Diverse Verzekeringsmaatschappijen, Diverse sociale fondsen ten behoeve van werknemers. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
7. Diverse Incassobedrijven, ten behoeve van beslagleggingen op het inkomen van een werknemer. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
8. Diverse bewindvoerders, ten behoeve van het beheren van het salaris van een werknemer. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
MZSalarisverwerking neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van onze website, www.MZSalarisverwerking.nl stem je in met deze disclaimer. MZSalarisverwerking behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. MZSalarisverwerking aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van MZSalarisverwerking. Alle teksten op www.MZsalarisverwerking.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van MZSalarisverwerking.
Cookieverklaring
MZSalarisverwerking maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag MZSalarisverwerking cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die MZSalarisverwerking gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van MZSalarisverwerking worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat MZSalarisverwerking informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@mzsalarisverwerking.nl.

Browserinstellingen:
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:
– Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
– Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking
Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met MZSalarisverwerking.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan MZSalarisverwerking, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens
tevens aan MZSalarisverwerking over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van
profilering op basis van die bepalingen. MZSalarisverwerking staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de
belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop MZSalarisverwerking met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@mzsalarisverwerking.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt MZSalarisverwerking u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. MZSalarisverwerking zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring
MZSalarisverwerking kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 27 augustus 2018.